موسسه آموزش عالی خراسان

آشنایی با بخشهای مختلف موسسه آموزش عالی خراسان

آزمایشگاه ها

اعضای هیئت علمی

گالری تصاویر

دانش آموختگان

طرح درس

گروه های آموزشی

 


تقویم آموزشی ترم تابستان 1394
(جهت مشاهده تقویم سایر ترم ها بر روی خصوط خاکستری زیر دایره ها کلیک کنید)

انتخاب واحد20/ 4/ 1394
لغایت
24/ 4/ 1394

برگزاری کلاسها27/ 4/ 1394
لغایت
4/ 6/ 1394

امتحانات 7/ 6/ 1394
لغایت
11/ 6/ 1394


تقویم آموزشی ترم بهمن 1393

انتخاب واحد3/ 11/ 1393
لغایت
10/ 11/ 1393

حذف و اضافه25/ 11/ 1393
لغایت
30/ 11/ 1393

برگزاری کلاسها11/ 11/ 1393
لغایت
13/ 3/ 1394

حذف تکدرس1/ 12/ 1393
لغایت
6/ 3/ 1394

امتحانات16/ 3/ 1394
لغایت
31/ 3/ 1394


تقویم آموزشی ترم مهر 1393

انتخاب واحد1/ 6/ 1393
لغایت
14/ 6/ 1393

حذف و اضافه4/ 7/ 1393
لغایت
7/ 7/ 1393

برگزاری کلاسها22/ 6/ 1393
لغایت
10/ 10/ 1393

حذف تکدرس8/ 7/ 1393
لغایت
1/ 10/ 1393

امتحانات13/ 10/ 1393
لغایت
28/ 10/ 1393

موسسه آموزش عالی خراسان

راهبرد فعال موسسه در کلیه سالهای پس ازتاسیس ، بر توسعه متوازن فعالیت های آموزشی همراه با گسترش و تامین تجهیزات و...

جهت آشنایی بیشتر کلیک نمایید »