موسسه آموزش عالی خراسان

تقویم تحصیلی مهر 1402

انتخاب واحد:1402/06/01 الی 1402/06/20

برگزاری کلاس:1402/07/01 الی 1402/10/21

حذف و اضافه:1402/07/16 الی 1402/07/19

حذف تکدرس:1402/07/20 الی 1402/10/13

امتحانات:1402/10/25 الی 1402/11/12 

تقویم تحصیلی بهمن 1402

انتخاب واحد:1402/11/07 الی 1402/11/18

برگزاری کلاس:1402/11/21 الی 1403/03/31

حذف و اضافه:1402/12/02 الی 1402/12/04

حذف تکدرس:1402/12/07 الی 1403/03/23

امتحانات:1403/04/04 الی 1403/04/21

تقویم تحصیلی تابستان 1403

انتخاب واحد:1403/04/31 الی 1403/05/04

برگزاری کلاس:1403/05/06 الی 1403/06/15

امتحانات:1403/06/17 الی 1403/06/21

 

 

6000+متر مربع
فضای آموزشی

17کلاس درس
تئوری

24آزمایشگاه و کارگاه
عمومی و تخصصی

3سایت
مجهز کامپیوتر

2000+
دانشجوی جاری

27
عضو هیئت علمی

170+
استاد مدعو

10رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

11رشته در مقطع
کارشناسی ناپیوسته

10رشته در مقطع
کارشناسی پیوسته

8رشته در مقطع
کاردانی

نحوه پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان

پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان به سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از طریق کنکور سراسری، روش دوم....

ادامه مطلب »

پشتیبانی